Privacyverklaring

Amz Cares hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de
AVG wet. Amz Cares is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amz Cares verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten (hulpverlening) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Amz Cares verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
*ras *godsdienst of levensovertuiging *strafrechtelijk verleden *burgerservicenummer
(BSN) *clientnummer *gegevens huisarts *kopie legitimatiebewijs *medische
gegevens *beroep *zorgverzekeraar en polisnummer *leefomstandigheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Amz Cares verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Administratieve doeleinde
 • Toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de
  behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amz Cares neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amz Cares) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Amz Cares bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang de hulpverlening bij Amz Cares duurt. Dit kan variëren van enkele
  maanden tot 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden


Amz Cares verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amz Cares blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Amz Cares gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Amz Cares en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@amzcares.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amz Cares wil u

er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Amz Cares neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@amzcares.nl
Amz Cares, gevestigd aan Blauwkapel 92 4208BR Gorinchem, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Vragen?


Contactgegevens:
https://www.amzcares.nl
Blauwkapel 92 4208BR Gorinchem
0651494014